Regulamin

REGULAMIN korzystania z usług

Poradni Dietetycznej SEKRETY DIETY Anna Szymska

I. Zakres zastosowania Regulaminu

1. Z usług dietetycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług dietetycznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Pacjentów Poradni Dietetycznej, ich opiekunów oraz osób im towarzyszących. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi klient poradni.

 3. Regulamin ma zastosowanie do Pacjentów Poradni stacjonarnej, jak również korzystających z usług on-line, w tym strony internetowej znajdującej się pod adresem http://sekretydiety.info.

II. Usługi dietetyczne

1.Zakres oferowanych usług widnieje na stronie internetowej http://sekretydiety.info/oferta/ oraz jest dostępny stacjonarnie w Poradni Dietetycznej.

2.Usługi dietetyczne świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie http://sekretydiety.info/cennik/ oraz dostępnym stacjonarnie w Poradni Dietetycznej.

3. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty lub „z góry” lub (na podany numer konta bankowego) przy ofercie on-line. Formą płatności jest gotówka lub przelew.

4. Opłata za pakiet (MII/MIDI/MAXI/MIESIĘCZNY/DWUMIESIĘCZNY) jest z góry na pierwszej wizycie. Termin wizyty kontrolnej może być umówione na spotkaniu lub telefonicznie/mailowo w późniejszym terminie, ale nie później niż przed upływem jednego (PAKIET MIDI, MIESIĘCZNY)/dwóch (PAKIET MAXI I DWUMIESIĘCZNY) miesięcy od rozpoczęcia pakietu. Opłata za nieodwołaną wizytę lub odwołaną "w ostatniej chwili" przepada. Zmiany terminu spotkania należy dokonać telefonicznie/ mailowo najpóźniej na 1 dzień przed planowanym spotkaniem.

5.Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny – rozmowę, portal znanylekarz.pl.

6. Podpisanie oświadczenia, przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, przyjęcie planu żywieniowego i opłacenie go, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi.

7. Dietetyk zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Pacjenta.

8.Pierwsza wizyta trwa ok. 1 h, wizyty kontrolne ok. 20 min, analiza składu ciała ok. 15 minut.

9.Przygotowanie planu żywieniowego następuje w ciągu 10 dni roboczych lub później sytuacjach wyjątkowych o czym Pacjent będzie poinformowany.

10.Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników analizy składu ciała i dietoterapii

11.Kartoteki Pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowo – zdrowotny, przechowywane będą do 2 lat od zakończenia usługi. Dokumentacja może być przechowana dłużej o ile taką chęć wyrazi Klient (w formie pisemnej).

12.Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), oraz z dokumentacją Poradni.

13. Pacjent może korzystać ze strony internetowej bez konieczności podawania swoich danych osobowych (nie zbieramy informacji przy użyciu plików cookies innych niż te służące do działania serwisu).

14. Pacjent oświadcza, że:

 1. przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Pacjent ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
 2. wszystkie informacje przekazane w trakcie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego w Poradni Dietetycznej SEKRETY DIETY stacjonarnie lub on-line, są zgodne z posiadanym stanem wiedzy oraz rzetelne, a także zgodne z preferencjami żywieniowymi.
 3. nie zataił informacji o chorobach, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, na które cierpi bądź może cierpieć, a także iż poinformował o przyjmowanych lekach stałych i doraźnych oraz suplementach diety.
 4. zapoznał się z konsekwencjami zdrowotnymi/brakiem efektów dietoterapii, wiążącymi się z nieprzestrzeganiem opracowanej diety/zaleceń lub stosowaniem ich w innym niż ustalony przedział czasowy i zobowiązuję się do ich realizowania.
 5. jest świadomy, że dostarczone przez poradnię zalecenia dotyczące zmiany odżywiania , trybu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu.
 6. zobowiązuje się nie udostępniać otrzymanego jadłospisu, zaleceń żywieniowych oraz innych otrzymanych materiałów osobom trzecim (w tym udostępnianie w Internecie), co mogłoby nieść za sobą konsekwencje zdrowotne u tych osób. Dietetyk zastrzega sobie prawo do własności opracowywanych zaleceń jako autorskie.
 7. został poinformowany o przeciwwskazaniach do wykonania badania bioimpedancji (BIA).

III. Zobowiązania rodziców i opiekunów Pacjentów niepełnoletnich

  1. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Pacjenta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania go na wizytę oraz uiszczenia opłaty.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem i w gabinecie dietetycznym (w poczekalni na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Pacjenta.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Pacjent korzystający z usług Poradni, jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług i poświadczyć jego akceptację pisemnie na oświadczeniu i zapoznaniu się z regulaminem.
 2. Brak akceptacji warunków zawartych w Regulaminie, wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług Poradni.
 3. Każdy Pacjent ma dostęp do zapoznania się z Regulaminem w Poradni, jak i na stronie internetowej http://sekretydiety.info/regulamin/ oraz w gabinecie stacjonarnym.
 4. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi, o czym Pacjenci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w Poradni, bądź na stronie internetowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 25.05.2018 rok i obowiązuje, aż do odwołania.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
 7. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

mgr inż. Anna Szymska